Saturday, September 5, 2009

Giải Thể Chế Độ Cộng Sản-- I. Phục Hồi Sự Thật Lịch Sử

I. PHỤC HỒI SỰ THẬT LICH SỬ.

 

Muốn giải thể CS và xây dựng dân chủ thì điều kiện tiên quyết là phải giành được chính nghĩa tự do dân chủ. Với chính sách ngụy trang dối trá dùng giả nhân giả nghĩa, Đảng CS đã cướp được chính nghĩa trong 2 cuộc chiến tranh Đông Dương. Với bộ máy tuyên truyền vĩ đại của phe Quốc Tế CS và của Đảng CS Đông Dương, Hồ Chí Minh đã được đề cao như một vị anh hùng dân tộc, một nhà văn hóa nhân bản, một nhà giải phóng dân tộc, giải phóng lao động đem lại công bằng xã hội cho người dân.


Phe Thế Giới Dân Chủ đã thất bại trong việc giành chính nghĩa tự do dân chủ. Mặc dầu đã thực sự trao trả độc lập cho Việt Nam, Cao Miên và Ai Lao từ năm 1949, Cộng Hoà Pháp vẫn bị mang tiếng là đã đem quân tái chiếm Đông Đương. Hoa Kỳ cũng đã bị dư luận quốc tế và quốc nội phê phán là đã vô cớ can thiệp vào nội bộ của Việt Nam, khiến cho Đảng CS có lý do phát động chiến tranh giải phóng miền Nam để thống nhất đất nước.


            Do đó nhu cầu thiết yếu hiện nay là phải phục hồi sự thật lịch sử.

Chính sách giả nhân giả nghiã (bằng ngụy trang dối trá) và vu oan giá hoạ (hô hoán Tăng Sâm giết người) đã được Đảng CS áp dụng từ trên 50 năm. Do đó chúng ta phải Phục Hồi Sự Thật Lịch Sử, và phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần và trong nhiều năm những sự kiện lịch sử khách quan để khai thông dân trí, chấn hưng dân khí, đề xướng dân quyền và phát huy chính nghiã tự do dân chủ.

            Công cuộc Phục Hồi Sự Thật Lịch Sử nhằm 3 đối tượng:


                        1) Giải tỏa huyền thoại Hồ Chí Minh

                        2) Giải tỏa hào quang Đảng Cộng Sản

                        3) Vinh danh cuộc đấu tranh chính trị và ngoại giao.(xem tiếp)

Phần Thứ Tư: Đường Hướng Đấu Tranh

                                                                                                                         

 I. Phục Hồi Sự Thật Lịch Sử                                                             

                 A. Giải Tỏa Huyền Thoại Hồ Chí Minh                                         

                 B. Vinh Danh Cuộc Đấu Tranh Chính Trị và Ngoại Giao

                 C. Giải Tỏa Hào Quang Đảng Cộng Sản                            

                      1. Về mục tiêu độc lập thống nhất                                             

                      2. Về mục tiêu tự do dân chủ                                                     

                      3. Về mục tiêu mưu cầu hạnh phúc                                            

                 D. Giã Từ Dối Trá

                

            II. Khôi Phục Đạo Làm Người

           

                 A. Những Lý Tưởng Truyền Thống của DânTộc                              

                 B. Tuyên Ngôn Dân Quyền Cho Việt Nam                                     

                 C. Nho Học và Phát Triển                                                             

                 D. Tiếng Vọng Nhân Quyền Trên Thế Giới