Saturday, September 5, 2009

Giải Thể Chế Độ Cộng Sản-- Mục Lục

 GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN

 

Câu Lạc Bộ Văn Hóa Việt Nam

Xuất bản năm  2002, Hoa Kỳ

 

MỤC LỤC

 

Lời Nói Đầu                                                                                       

 

Phần thứ nhất: Nhận Định Tổng Quát:

                                                                                                                         

            1. Chiến tranh Cộng Sản

            2. Truyền thống lịch sử

            3. Quá trình phát triển

            4. Phương diện tinh thần

            5. Dân chủ Đa Nguyên

            6. Dân tộc tự quyết

 

Phần Thứ Hai: Kinh Nghiệm Đông Âu 

                                                                                                                         

            1. Ba nước Baltic

            2. Ba-Lan

            3. Hung Gia Lợi

            4. Đông Đức

            5. Tiệp Khắc

            6. Ba yếu tố dân chủ hóa

 

Phần Thứ Ba: Nguyên Nhân Bất Động 

                                                                                                                         

            1. Dân lực suy kiệt

            2. Dân tình chán nản

            3. Dân khí suy vi

            4. Dân trí bưng bít

5. Dân quyền chà đạp

 

Phần Thứ Tư: Đường Hướng Đấu Tranh

                                                                                                                         

 I. Phục Hồi Sự Thật Lịch Sử                                                             

                 A. Giải Tỏa Huyền Thoại Hồ Chí Minh                                         

                 B. Vinh Danh Cuộc Đấu Tranh Chính Trị và Ngoại Giao

                 C. Giải Tỏa Hào Quang Đảng Cộng Sản                            

                      1. Về mục tiêu độc lập thống nhất                                             

                      2. Về mục tiêu tự do dân chủ                                                     

                      3. Về mục tiêu mưu cầu hạnh phúc                                            

                 D. Giã Từ Dối Trá

                

            II. Khôi Phục Đạo Làm Người

           

                 A. Những Lý Tưởng Truyền Thống của DânTộc                              

                 B. Tuyên Ngôn Dân Quyền Cho Việt Nam                                     

                 C. Nho Học và Phát Triển                                                             

                 D. Tiếng Vọng Nhân Quyền Trên Thế Giới